Ochrona Danych Osobowych

Firma Ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 95, 05-500 Piaseczno oraz Gospodarstwo Ogrodnicze mgr inż. M. i J. Szklarzewscy Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95 05-500 Piaseczno działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Firmie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 95, 05-500 Piaseczno lub Gospodarstwo Ogrodnicze mgr inż. M. i J. Szklarzewscy Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95 05-500 Piaseczno (w zależności w której firmie dokonują Państwo realizacji zakupów produktów czy usług.

Firmy przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 2. ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f),
 4. na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej swiatzieleni@swiatzieleni.pl lub szkolka@swiatzieleni.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji i udzielimy odpowiedzi na każde zgłoszenie. Ponadto jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych na podany powyżej mail należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 1. Prawa dostępu do danych osobowych,
 2. Prawa do ich sprostowania,
 3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

 JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony osobiście przez Państwa w naszej siedzibie, za pomocą korespondencji papierowej lub mailowo bezpośrednio na adres: swiatzieleni@swiatzieleni.pl lub szkolka@swiatzieleni.pl. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, księgowo – finansowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży czy dostarczenia zamówionych roślin

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.